.

הרשמו עכשיו...

באמצעות מילוי פרטים אלה הריני לאשר בזאת את הסכמתי לקבל מחברת או אי גי על כל חברותיה הקשורות, כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה וכן דברי פרסומת, באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרון לטלפון נייד או כל אמצעי מדיה. הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד או אי גי ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות דוא"ל, מסרון, וואצ אפ או צ'אט . ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל לרבות דבר פרסומת, באמצעות המייל ו/או מסרון, צ'אט וואצ אפ עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: mail@oig.co.il

Created by Rav Messer landing page builder

.